പൊതുവായ ആരോഗ്യപരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അണുബാധകളും അവയുടെ നിയന്ത്രണവും