അണുബാധ പ്രതിരോധിക്കലും നിയന്ത്രണ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പൊതുവായ രീതികള്‍