சுகாதாரம் சார்ந்த நோய்த் தொற்றுகள் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடைமுறைகள்